Головна

УКРАЇНСЬКІ РЕФЕРАТИ:

Безпека життєдіяльності
Бібліотечна справа
Географія
Екологія
Етика
Етнографія
Інформаційна діяльність
Історія

Конфліктологія
Культура
Література
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мова
Наукознавство

Педагогіка
Політологія
Психологія
Психологія спорту
Психологія управління
Релігієзнавство
Риторика
РПС

Соціальна педагогіка
Соціологія
Туризм
Фізична культура
Фізіологія спорту
Фізіотерапія
Філософія
Юридична психологія

© 2012-2021  referat.ltd.ua

 

РЕФЕРАТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Безпека життєдіяльності і вітчизняні закони і кодекси
Безпека руху
Біологічні засоби ураження людей
Біопатогенні зони і здоров'я
Допомога при утопленні
Екологічні наслідки при аваріях на сучасних підприємствах і атомних електростанціях
Екологічні проблеми України
Забруднення середовища
Засоби колективного захисту
Захист населення і території від надзвичайних ситуацій
Інженерний захист
Класифікація засобів індивідуального захисту. Характеристика засобів індивідуального захисту дихання та порядок забезпечення населення засобами індивідуального захисту
Колективні та індивідуальні засоби захисту
Мета і завдання безпеки життєдіяльності
Методи безпеки в умовах надзвичайних ситуацій та їх наслідки
Надзвичайні ситуації мирного часу
Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки
Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру та їх наслідки
Повна характеристика сейсмоактивних зон
Пожежі, аварії та вибухи
Правове забезпечення екологічної безпеки
Регіональні потенціали надзвичайних ситуацій
Роль цивільної оборони у надзвичайних ситуаціях
Рятувальні роботи, їх зміст та сутність
Соціальні небезпеки алкоголізму і тютюнопаління
Соціально-політичні кризи в Україні
Характеристика осередків уражень, які виникають при застосування сучасної зброї
Характеристика світлового випромінювання ядерного вибуху, його вплив на людей і споруди
Шляхи і способи підвищення стійкості роботи об'єктів

РЕФЕРАТИ З БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна
Бібліографія, її суспільна роль
Інформаційні ресурси управління
Історія розвитку бібліографії
Науково-дослідна та методична робота архівних установ
Національний архівний фонд
Роль та функції бібліографічної інформації у житті суспільства

РЕФЕРАТИ З ГЕОГРАФІЇ

Актуальні проблеми міжнародних відносин країн Балтії
Актуальні проблеми міжнародних відносин Словенії
Внутрішній водний транспорт світу
Геополітичне суперництво
Геополітичні інтереси і пріоритети Японії
Геополітичні тенденції
Демократична республіка Конго
Економіка Німеччини
Європейське транскордонне співробітництво
Зовнішня політика і дипломатія Киргизстану
Казахстан
Київ. Сучасне місто. Столиця України
Національні інтереси в геополітиці
Російсько-білоруські відносини та конфлікти
Пакистан
Прикордонні регіони країн Європи
Проблеми суспільно-політичного розвитку країн тропічної Африки
Розвиток геополітичних ідей в Італії
Розвиток економіки США на рубежі століть
Створення та діяльність СНД
Транскордонні регіони країн Європи
Трансформаційні процеси в економіці країн Балтії в умовах інтеграції до ЄС
Туристичні ресурси Новгорода-Сіверського
Українська геостратегія щодо країн Закавказзя
Характеристика північної Африки

РЕФЕРАТИ З ЕКОЛОГІЇ

Абетка виживання при повені
Аналіз вікової структури популяцій дерев у лісі
Аналіз екологічної інформативності різних матеріалів космічної фотозйомки
База даних. Інформаційна база даних для проведення екологічної експертизи
Види потреб людини
Вчення про біосферу
Джерела електромагнітного випромінювання. вплив на людину. Засоби захисту
Динаміка популяцій рослин
Екологізація виробництва
Екологічна система
Екологічне право України
Екологічний аудит і "зелені" технології
Екологічні проблеми охорони ґрунтового покриву
Екологія в авіаційній сфері
Екологія водних ресурсів
Екологія і тривалість життя: демографічні і соціальні проблеми
Екологія харчування
Економічний механізм природокористування та фінансування природокористуючої діяльності
Екосистема лісу
Енергозбереження. Альтернативні технології
Забруднення атмосфери рухомими транспортними засобами
Забруднення атмосфери свинцем і його вплив на здоров'я людини
Загальне поняття про тип лісу
Законодавство про охорону тваринного світу
Застосування матеріалів дистанційного зондування при дослідженні антропогенної діяльності
Заходи боротьби зі шкідливим впливом промислових будівельних матеріалів на довкілля
Збагачення ґрунту черв'яками
Історія становлення рекреаційного природокористування
Категорії рідкісності видів
Кругообіг води в природі. Світові запаси води. Водні ресурси України
Ландшафтний заповідник "Прип'ять-Стохід"
Людина як складова і невід'ємна частина природи
Макроекономічні індикатори екологічно збалансованого розвитку
Метод атомно-абсорбційноспектрального методу аналізу аерозолів концентрації пилу
Методи індикації за аномаліями росту
Механічні методи очистки стічних вод
Мінеральні ресурси світу. Класифікація. Охорона надр. Охорона навколишнього середовища в зв'язку з видобуванням надр
Найпоширеніші типи охоронних природних територій
Наслідки Чорнобильської катастрофи. Перспективи екологічного стану
Неметалічні корисні копалини
Онкологічні захворювання та їх зв'язок з екологічними особливостями регіону
Очищення стічних вод екстракцією
Повітряний басейн. Охорона атмосферного повітря
Поняття, зміст та структура соціально-економічних відносин у сфері охорони природного середовища
Правова охорона вод в Україні
Принципи раціонального природокористування
Принципи раціонального природокористування
Природний фактор в етнокультурі українського народу
Проблема забруднення навколишнього природного середовища на основі екологічного забруднення
Радіаційні чинники забруднення
Ресурсозбереження. Біоенергетика, її перспективи і розвиток
Світові екологічні кризи
Специфіка сільськогосподарського забруднення природного середовища
Сучасна радіаційна ситуація в Україні
Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання
Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання
Утилізація та рекуперація відходів
Хімічне забруднення атмосфери і його вплив на людину, рослинний і тваринний світ
Хімічний склад атмосфери
Ціолковський К.Е. - основоположник теорії космонавтики
Щацький національний природний парк

РЕФЕРАТИ З ЕТИКИ

"Нікомахова етика" Аристотеля
Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет
Взаємовплив видів сучасного мистецтва
Геній як категорія естетики романтизму
Гідність як надособистісна вартість
Ділове спілкування як науково-практична проблема управління
Естетика бароко
Естетичне сприйняття
Етикет ділових прийомів
Етичні категорії добра і зла
Етнічне, національне, загальнолюдське в мистецтві
Зв'язок юридичної етики з іншими науками
Невербальне спілкування в суперечці
Підготовка та проведення ділових зустрічей
Стратегія ведення переговорів
Техніка і технологічне ведення переговорів

РЕФЕРАТИ З ЕТНОГРАФІЇ

Етнографічна характеристика полінезійців
Єгипетська історико-етнографічна область
Загальна характеристика автохтонних американських культур
Латинська Америка
Папуаська історико-етнографічна область

РЕФЕРАТИ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотування документів
Види і типи видань
Види текстів. Складні і спеціальні види текстів. Види текстів за цільовим призначенням, стилем, жанром, обсягом, інформаційними ознаками, мовним матеріалом, характером описуваних ситуацій
Історія друкарства в Україні
Методи документознавчих досліджень
Охорона державної таємниці
Поняття державної таємниці. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю
Поняття інформації як глобального явища в світі та її розвиток
Поняття та види юридичної відповідальності за порушення законодавства про інформацію
Функції української держави в інформаційній сфері

РЕФЕРАТИ З ІСТОРІЇ

Історія виникнення козацтва
Українська національна революція середини 17 ст.
Аграрна політика Центральної Ради
Англійська агресія в Афганістані в другій половині 19 століття та її результати
Античні держави Причорномор'я
Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії
Галицько-Волинська держава - спадкоємниця Київської Русі
Галицько-Волинське князівство в 40-60-х рр. ХІІІ ст. Данило Галицький
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Держава і право стародавньої Азії
Державницька діяльність гетьмана Івана Скоропадського
Євген Коновалець
Зміст та етапи десталінізації українського суспільства
Зовнішня і колоніальна політика Великобританії в кінці ХІХ на поч. ХХ ст.
Культура Галицько-Волинської землі ХІІ-ХІІІ століття
Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду
Культура західноєвропейського середньовіччя
Культура лінійно-стрічкової кераміки
Московські статті 1665 р. І. Брюховецького
Найдавніші держави Месопотамії
Операція "Вісла" та її наслідки
Особливості розвитку радянської тоталітарної системи в 60-80 роках ХХ ст.
Періодизація історії первісного суспільства
Писемність та література стародавнього Китаю
Післявоєнна відбудова України
Повстання Мазепи
Політика радянської влади щодо релігії та церкви в Україні в 40-50-х роках ХХ ст.
Політична активність в умовах трансформаційних змін в Україні в 1991-2004 р.
Політичний портрет Е.Г. Макміллана
Поширення марксизму, виникнення соціал-демократичних гуртків в Україні
Правління Людовика XIV
Предмет і завдання історії стародавнього сходу
Прийняття християнства. Хрещення Русі
Причини і наслідки розпаду Київської Русі
Протекторат Кромвеля
Радянська влада в Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.
Режим "парламентської демократії" в Польщі
Росія у 1918-1939 роках
Рух опору в Італії у 1943-1945 роках
Рух опору у Франції в 1943-1945 роках
Слов'янська писемність. Кирило і Мефодій
Спроби оновлення радянської політичної системи в роки "перебудови"
Стан сільського господарства України на початку 90-х років 20 ст.
Староєгипетська цивілізація в період Раннього та Середнього царства
Столипінська аграрна реформа в Україні
Суспільно-політичні рухи в західноукраїнських землях в кінці 19 - на початку 20 століття
Сучасне козацтво на Волині
Україна в часи литовської, турецької і татарської колонізації
Україна після перемоги лютневої революції. Створення центральної ради
Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни
Урядово-адміністративна документація гетьманщини ХVІІІ ст.
Утвердження основ радянського тоталітаризму в Україні (1917-1920 рр.)
Чехословаччина у післявоєнний період

РЕФЕРАТИ З КОНФЛІКТОЛОГІЇ

Відношення до праці
Класифікація видів конфліктів та їх характеристика
Команда і командостворення. Діяльність команди. Командні ролі
Поняття конфліктів у суспільстві
Психологічна готовність до вирішення конфлікту
Стрес. Прояви стресу. Засоби подолання стресу
Теорії поводження особистості в конфлікті
Формула конфлікту
Характеристики ефективності команди. Фактори, які впливають на ефективність команди
Шляхи вирішення конфліктів. Стилі поведінки як засіб розв'язання конфлікту
Юридичні конфлікти в господарських відносинах та їх вирішення
Юридичні конфлікти у сфері оподаткування та їх вирішення

РЕФЕРАТИ З КУЛЬТУРИ

Виникнення i поширення письменності у давніх русичiв
Виникнення кіно. Становлення кіно як мистецтва
Доба культурно-раціонального відродження (19 - поч. 20 ст.) в Україні
Історія створення акордеона
Києво-Могилянська академія
Кіно епохи "відлиги". Нова драматургія та нова естетика кіно 60-70-х років.
Культура давньої Греції
Культура західноєвропейського середньовіччя (релігія, філософія, початкова та університетська освіта, наука, архітектура, література)
Культура і релігія
Культура і цивілізація
Культура України у другій половині 17 століття
Культурна епоха відродження (гуманізм, філософія, наукова думка, література, архітектура, образотворче мистецтво)
Масова культура
Методологічні засади культурології
Мистецтво костюма та зачіски Візантії
Міфологія в системі культурної регуляції
Модель світу в новій і новітній культурах
Модернізм як специфічний культурний феномен хх століття (авангардизм, сюрреалізм, абстракціонізм, кубізм, дадаїзм, футуризм)
Особливості культури
Пам'ять в культурологічному освітленні
Прихід звуку в кіно. Ідейно-тематичні та естетичні тенденції в контексті часу. 30-ті роки
Світова культура 20 століття
Світоглядна та антропологічна концепції українського романтизму
Стилі художньої культури (бароко, класицизм)
Сучасна українська культура
Традиційні українські свята та подарунки
Характеристика творчості А. Рубінштейна
Юлій Цезар - імператор і письменник

РЕФЕРАТИ З ЛІТЕРАТУРИ

Валер'ян Підмогильний - майстер інтелектуально-психологічного письма
Внесок І. Франка в розвиток української культури
Гумористичні твори Ярослава Гашека
Дитинство і юність Шевченка
Едда
Еквівалентність у перекладі. Типи еквівалентності
Ідейно-художній аналіз поеми "Чумаки" М.Т. Рильського
Історичні передумови романтизму
Ліна Костенко
Літературний доробок "неокласиків"
Мистецький світ О. Довженка
Письменники-лікарі. Творчість і діяльність
Проблематика поеми "Марина" М.Т. Рильського
Психологічні проблеми у поемі "Галілей" Плужника
Роман-антиутопія ХХ ст.
Сучасна фантастична література
Сюрреалізм у літературі
Творчість Є. Маланюка

РЕФЕРАТИ З ЛОГІКИ

Апорії Зенона
Закон виключеного третього та несуперечності
Індуктивний умовивід
Історія логіки від Аристотеля до сьогоднішнього дня
Логіка висловлювань
Логічний вивід. мова і основні правила виводу логіки висловлювань
Логічні парадокси та перспективи їх вирішення
Метод аналогії в науці
Предметне значення логіки як науки
Проблемна ситуація
Складні умовиводи (умовний силогізм)
Спростування та його види
Умовивід

РЕФЕРАТИ З МЕДИЦИНИ

Асептика і антисептика
Біомеханічні властивості біологічних тканин і рідин тіла людини
Біохімія нуклеїнових кислот
Вегетативна нервова система
Видільна функція печінки і склад жовчі
Вікові особливості вищої нервової діяльності людини
Вітаміни
Гормони та їх властивості
Дефектологічний аспект генетики
Дослідження гостроти зору за різними методиками
Етіологія церебрального паралічу
Іридодіагностика
Кір
Лікарський обов'язок, лікарська відповідальність, лікарська таємниця
медицини - найкраща професія у світі
Мікроскопічна будова жіночої статевої системи
Місце анатомії та фізіології в системі біологічних наук
М'язи живота і грудей
Ожиріння, лікувальна профілактика. Принципи лікувальної профілактики
Основні принципи лікувального характеру
Поняття про організм і його фізіологічні функції
Порівняльна характеристика підшлункової, молочної і сальної залози
Порівняльна характеристика підшлункової, молочної і сальної залози
Предмет, завдання, методи вивчення валеології
Розлад здоров'я і смерть від променистої енергії
Розлад здоров'я і смерть від променистої енергії
Розлади зору і слуху
Сальмонельоз
Статеві клітини і запліднення
Сучасне лікування глаукоми
Сучасні теорії колірного зору
Терморегуляція
Фізіологія збудливих тканин
Фізіологія клітини
Функціональна діагностика центральної нервової системи
Харчування, його роль у профілактиці серцево-судинних хвороб

РЕФЕРАТИ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Альтернативи НАТО в сучасному світі. Європейські оборонні структури
Дипломатичне листування. Проведення візитів
Зовнішня політика Франції у 1920-1930-ті рр.
Міжнародні конференції як форма міжнародного співробітництва
Наднаціональність європейських співтовариств
Практика застосування дипломатичного протоколу в Україні
Роль Криму в геостратегії України
Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного права. Правовий статус консульських установ
Українці в гарячих точках планети
Ф.Д. Рузвельт як політик і дипломат: політичний портрет
Франція: особливості членства в НАТО

РЕФЕРАТИ З МОВИ

Германські мови
Мова законодавства
Проблеми українського правопису ХХ - ХХІ ст.
Сучасні тенденції в розвитку сучасної німецької мови
Типи економічних словників, їх характеристика

РЕФЕРАТИ З НАУКОЗНАВСТВА

Докази у наукових дослідженнях
Порядок захисту кандидатської дисертації
Реферати та реферування
Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів
Соціальна відповідальність вченого
Управління науково-дослідницькою діяльністю

РЕФЕРАТИ З ПЕДАГОГІКИ

Дидактичні вимоги до різних форм організації навчання
Завдання вдосконалення вищої освіти України в контексті вимог болонського процесу
Здібності та їх вплив на успішність трудової діяльності
Історико-культурні фактори розвитку освіти в світі
К.Д. Ушинський про підготовку вчителя
Київський університет 1834 року як один із перших класичних університетів України
Методи етнопедагогіка
Науково-методичні засади впровадження КМСОНБ у вищі освітні заклади України
Невербальна комунікація вчителя
Організація інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
Поняття активних, пасивних і інтерактивних методик. Вплив методик на освоєння навчального матеріалу
Поняття процесу навчання, його складові частини
Право на освіту за кордоном
Професійні особливості мовної діяльності вчителя
Суть процесу самовиховання
Технології опрацювання дискусійних питань (дебати, публічні промови та ін.)
Трудове виховання учнів у світлі педагогічних ідей А.С. Макаренко
Фінансування вищої освіти в Україні
Функції мови і мовна культура
Школи грецької культури. Монастирські і соборні школи

РЕФЕРАТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ

Адміністративно-територіальна реформа України
Багатопартійність як необхідна умова становлення демократичного процесу
Виникнення теорії сучасної демократії
Влада і мораль
Вплив церкви на політичні події в Україні
Джон Локк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму
Етапи історичного розвитку партій
Жіночі громадські організації в Україні та їх вплив на політичні процеси у державі
Ідеї політичного звільнення і національного відродження українського народу в творчості Тараса Шевченка
Конституційні основи розвитку політичної системи України
Лібералізм: суть, характер політичної і ідейної еволюції
Михайло Грушевський - видатний український історик та політичний діяч
Місце Драгоманова у розвитку політичних ідей
Національно-раціональне питання у політичному житті України
Національно-релігійне питання у політичному житті України
Основні етапи становлення і розвитку політології як науки
Партiї конфесiйного спрямування України
Партії на виборах, в парламенті і уряді
Передумови політичної кризи в Україні напередодні президентських виборів 2004 року
Політична діяльність та її основні форми
Політична думка в сучасній Україні: основні завдання і шляхи розвитку, перспективи
Політична ідеологія ранніх утопістів Т. Мора і Т. Кампанели
Політична культура суспiльства
Політична культура сучасної української еліти
Політична наука в сучасній Україні, основні завдання, шлях розвитку та перспективи
Політична система суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система сучасного суспільства
Політична система України
Політичний режим України
Політичні відмінності регіонів України
Політичні відносини та їх види
Політичні лідери сучасної України
Протестантизм
Розвиток державотворчих концепцій в програмних документах кирило-мефодіївського братства
Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і "раціональної бюрократії"
Роль політичних партій Волині під час виборчих компаній
Роль, зміст та особливості політики в сучасних умовах
Соціальна політика і соціальний захист населення України
Сутність концепції "суспільного договору і природного права"
Сучасні концепції еліти
Сучасні національні відносини в Україні
Українська ідея І. Франка
Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі
Формування і функціонування управлінських структур в Україні
Функції опитування громадської думки

РЕФЕРАТИ З ПСИХОЛОГІЇ

Взаємодія з найближчим референтним людським оточенням
Види та функції уяви. Індивідуальні властивості
Відчуття як психічний пізнавальний процес
Відчуття
Культура самовизначення особистості в професійній діяльності
Методологічні аспекти психологія
Місце психоаналізу в психологія
Мовні і немовні рівні ділового спілкування
Основні віхи і представники експериментальної психофізіології 19 ст.
Основні моделі поведінки в конфлікті
Особистість у суспільстві, групі, колективі
Поняття шкільної психологія дезадаптації
Психодинамічна теорія: психоаналітична теорія Фрейда
Психологія міжособистісних стосунків
Психологія розумово відсталого школяра
Психологічні основи діяльності людини
Психофізіологія як наука. Історія її розвитку. Зв'язок з іншими науками
Самоаналіз
Самовизначення особистості: прояв емпатії
Самотність. Самотність юності. Типи самотності
Соціометричний метод дослідження малої групи
Спрямованість особистості
Сучасні напрями психологічної науки
Творчість Платона і його значення для психологія
Форми прояву психіки
Функціональна діагностика індивідуальних особливостей розвитку деяких психофізіологічних функцій
Шизофренія
Як впливають на захисні реакції людини типи темпераменту

РЕФЕРАТИ З ПСИХОЛОГІЇ СПОРТУ

Особистість спортсмена. Основні характеристики
Принципи психологічної підготовки у волейболі

РЕФЕРАТИ З ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Активізація діяльності персоналу. Типи групового навчання
Гуманістична психологія
Ділове спілкування як засіб управлінського впливу
Мотиви і стимули творчої праці
Організація діяльності
Психологічні особливості стилів керівництва
Психологічні типи керівників
Якості і риси успішного керівника

РЕФЕРАТИ З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Буддизм і дзен-буддизм
Ведична релігія як світоглядна основа формування філософсько-релігійних систем Індії
Взаємовідносини церкви та держави щодо формування суспільної моралі в Україні
Вплив церкви на політичні події в Україні
Землеробські та скотарські культи
Іудаїзм
Католицькі чернечі ордени
Коран як історико-літературний пам'ятник
Махабхарата і рамаяна
Містика і містичні течії в релігійних культах
Національні релігії: минуле і сучасність
Неорелігії
Нетрадиційні релігії ХХ ст.
Нові релігії в Україні: поява, типологія, перспективи
Порівняльна характеристика Біблії та Корану
Правове регулювання державно-церковних відносин
П'ятидесятники. Основи їх учення
Релігії Стародавньої Греції та Риму
Релігійне розуміння сенсу життя
Релігія як особливий об'єкт пізнання
Реформи Ехнатона
Соціально-політичні орієнтації в сучасному протестантизмі
Специфіка православ'я як різновиду християнства
Становище Української Православної церкви в період козацтва
Сучасна релігійна ситуація в Україні
Тотемізм як соціальний механізм
Українські православні братства, їх діяльність і значення

РЕФЕРАТИ З РИТОРИКИ

Заключна частина захисної промови
Заключна частина промови. Систематизація матеріалів і письмова підготовка промови
Промова державного обвинувачувача
Суддя в кримінальному процесі

РЕФЕРАТИ З РПС

ВАТ "Ковельський хлібокомбінат"
Демографічні передумови розміщення продуктивних сил
Еколого-економічні проблеми в районах розміщення підприємств хімічної промисловості
Західний економічний район
Проблеми забезпечення України паливно-енергетичними ресурсами
Соціально-економічні чинники глобалізації
Структура та особливості розміщення рекреаційних ресурсів України
Типи та сучасна мережа економічних районів
Характеристика Криму

РЕФЕРАТИ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Види реабілітації колишніх засуджених
Допомога дітям у ХІХ - на початку ХХ ст.
Етапи розвитку суспільної допомоги особам з відхиленням розвитку
Консультативна робота у школі-інтернаті для глухих дітей
Масонськi ложi та соцiальна практика
Обдаровані діти
Політика держави в області соціального захисту дітей з відхиленнями в розвитку
Поняття виховання. Соціально-педагогічні аспекти
Психолого-орієнтовні теорії соціальної роботи. Загальна характеристика
Соціальна допомога дітям в епоху античності
Соціальне страхування як вид соціальної допомоги
соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності педагога
Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості на сучасному етапі

РЕФЕРАТИ З СОЦІОЛОГІЇ

Багаті як клас
Виникнення та розвиток соціологічної науки
Глобальна комунікаційна система Інтернет
Загальні поняття про чутку як вид інформації. Функції чуток, класифікація чуток, технології або моделі створення чуток
Загальні характеристики вибірки. Житлово-комунальне господарство. Діяльність органів місцевого самоврядування.
Історія соціології
Класифікація соціальних технологій
Конкретні соціологічні дослідження: суть, види, методи
Контингент населення, що підлягає реабілітації
Метод опитування
Місце соціальної діагностики в системі соціально-гуманітарних знань
Молодь як особлива соціальна група
Основні етапи та стадії процесу соціалізації
Основні типи соціальних спільностей
Особливості девіантної поведінки молоді та людей середнього віку в Україні
Особливості соціологічного знання, рівні його формування
Перспективи реформування пенітенціарної системи
Поняття "туризм" і його види
Поняття суспільства в соціології. Типи суспільств
Поняття, зміст та роль освіти в житті суспільства
Поняття, специфіка, типологія і зміст соціологічних категорій
Предмет та об'єкт соціології
Професійна честь та гідність соціального працівника
Розвиток соціальної роботи як науки
Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі
Соціальна роль людини в суспільстві
Соціальна структура і соціальна стратифікація
Соціальна теорія особистості
Соціальне управління як система, його зміст і структура
Соціальне управління
Соціальний захист інвалідів
Соціальні відносини в сфері освіти
Соціальні відносини і соціальна структура
Соціальні відносини у сфері освіти
Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві
Соціальні ролі та статуси як елементи соціальної структури суспільства
Соціоінженерна діяльність і прогнозування
Соціологія влади
Соціологія економічного життя: об'єкт, предмет, завдання
Соціологія освіти
Соціологія релігії
Соціологія розвитку суспільства
Соціологія як наука про суспільство
Спеціальна група клієнтів як категорія соціальної роботи
Становлення та розвиток вітчизняної соціології праці
Суспільство і соціальні системи
Сфери застосування соціальних індикаторів
Тенденції розвитку сучасної сім'ї
Феномен багатства
Функції соціології права

РЕФЕРАТИ З ТУРИЗМУ

Готельне господарство Волинської області
Диференціація, класифікація і структура персоналу підприємства. Кадрова політика і система управління персоналом підприємства
Екологічний туризм
Етика туризму
Керівники туристичної групи в проведенні самодіяльних туристичних походів
Класифікації туризму
Любительські промисли
Методика розробки туристичного маршруту
Мінеральні води України
Місце міжнародного туризму в програмах транскордонного співробітництва
Музеї-садиби видатних людей як об'єкти пізнавального туризму
Організація міжнародного туризму
Організація перевезення туристів залізничним транспортом
Основні регіони проведення пішохідних туристичних походів
Правове регулювання готельної справи в Україні
Рекреаційне лісокористування
Спортивний пішохідний туризм
Схема роботи туристичного оператора з реалізації та організації турів
Туризм в Україні в кінці 19 - на початку 20 століття
Туризм у зоні Шацьких озер
Туристичні цикли та співвідношення між ними
Туристично-рекреаційний потенціал Волинської області і перспективи його розвитку
Туристично-рекреаційні райони зарубіжної Європи
Формування цін сільського туризму в Україні
Характеристика законодавства України про туризм

РЕФЕРАТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Аква-аеробіка і памп-аеробіка
Активний відпочинок
Армрестлінг
Бодібілдінг
Боротьба на європейському континенті. Види боротьби
Види оздоровчої аеробіки. Слайд-аеробіка. Танцювальна аеробіка
Види оздоровчої аеробіки: кік-аеробіка, бокс-аеробіка і карате-аеробіка
Вимоги до складання довільних програм у фігурному катанні
Вплив на організм активного способу життя
Вплив фізичних вправ на вагу і склад тіла
Вправи на гімнастичних приладах (вись)
Гігієнічні вимоги до спортивного одягу і взуття
Гімнастика як олімпійський вид спорту
Дослідження динаміки фізичного розвитку школярів у різні вікові періоди
Життя і діяльність П'єра де Кубертена
Загальна характеристика третього періоду ігор олімпіад - 1952-1988 рр.
Загальний масаж за схемою Дубровського, покази та протипокази до виконання
Засоби і фактори, що імітують і відновлюють працездатність плавців
Змагання в єдиноборствах та правила змагань
Зонний пресинг у баскетболі
Інструментальні методи контролю за спортсменом
Методи досліджень спортивно-технічної підготовки спортсмена. Візуальний метод і хронометраж
Методи і прийоми навчання гімнастичних вправ
Міжнародний рух "Спорт для всіх" та досвід організації оздоровчої діяльності в зарубіжних країнах
Народні ігри та забави на свято Покрови
Національний олімпійський комітет
Олімпійська хартія - основний правовий документ олімпійського спорту. Загальна структура міжнародної олімпійської системи
Оперативне планування у волейболі
Організаційно-правові засади сприяння здоровому способу життя населення
Організація і планування занять із студентами спеціальних медичних груп
Організація плавання та облік навчально-виховної роботи з плавання
Основи методики розвитку витривалості
Основні положення закону України "Про фізичну культуру і спорт"
Особливості лікувально-оздоровчих заходів для дітей і студентів групи ризику
Правила гри в баскетбол
Проблеми та перспективи розвитку легкоатлетичного спорту в Україні
Проведення оздоровчих тренувань з плавання в умовах постійного проживання в радіоактивно забруднених регіонах
Ранкова гігієнічна гімнастика, її оздоровчий вплив на організм людини
Раціональне харчування у спортсменів
Рекомендації по здоровому способу життя
Робота самодіяльних, фізкультурних та спортивних клубів
Розвиток масової фізична культура у навчально-виховній сфері
Розиграш кубка чемпіонів країн Європи з футболу
Роль І. Боберського в розвитку західноукраїнського спортивно-гімнастичного руху
Рухомі ігри і забави на свято Андрія
Самоконтроль при тренуванні футболістів
Санітарно-гігієнічна робота в школі-інтернаті для глухих дітей
Співвідношення ролі спортивного добору та процесів адаптації в морфофункціональному стані спортсмена
Спортивний масаж та його види
Спортивні споруди та облаштування для лижного спорту (трампліни)
Структура побудови та напрямки діяльності держкоммолодьспорттуризму
Структура, засоби, форми проведення занять у спеціальній медичній групі
Структурна побудови та напрямки діяльності ФСТ "Динамо"
Сучасні підходи до організації фізичного виховання за місцем проживання
Схема оцінювання спортивних результатів. Основні задачі оцінювання. Дві групи критеріїв, які лежать в основі оцінки
Тактика індивідуальних дій у нападі і в захисту
Техніка безпеки при підготовці до проведення занять з фізичної культури. Техніка безпеки підчас занять гімнастикою
Техніка бігу на середні, довгі та наддовгі дистанції. Високий старт
Тренажери і технічні засоби тренування в баскетболі
Тхеквондо
Фахові спеціальності у галузі фізична культура і спорту
Фізичні вправи під час вагітності
Фізичні закономірності утворення і вдосконалення рухових навичок у плаванні
Фітнес і здоров'я. Фізична підготовленість як основа здорового способу життя
Характеристика основних спортивних споруд, їх обладнання та оснащення (легкоатлетична бігова доріжка)
Характеристика площадки для баскетболу, обладнання та оснащення
Характеристика площадки для волейболу, облаштування та оснащення
Характеристика сутності розтягування
Школи та стилі карате
Штучні льодові катки і ковзанярські доріжки

РЕФЕРАТИ З ФІЗІОЛОГІЇ СПОРТУ

Адаптація до фізичних навантажень систем виконання рухів
Адаптація до фізичних навантажень
Анатомо-фізіологічні особливості і фізичний розвиток дітей шкільного віку
Вибір фізичних навантажень та їх енергетика
Вікова динаміка розвитку м'язів

РЕФЕРАТИ З ФІЗІОТЕРАПІЇ

Аналіз основних курортів із захворюваннями легень
Баротерапія. Показання, протипоказання, застосування
Види технічних засобів. Мета їх застосування у фізичній реабілітації хворих
Використання вод Бердянська і Кирилівки Запорізької області
Вправи на розтягування для особливих груп населення
Гігієнічний масаж. Техніка та особливості виконання в саунах і банях
Діяльність реабілітаційних закладів у санаторно-курортних умовах
Застосування механотеапії при захворюваннях серцево-судинної системи
Захворювання печінки та жовчних шляхів. Види лікувального масажу при цій патології
Здоров'я і хвороба. Основні чинники, що впливають на здоров'я
Зміст та методичні особливості корекції вад рухової функції підлітків з ДЦП
Інфрачервоне випромінювання. Апарати. Покази. Протипокази. Методики застосування
Клініко-фізіологічна характеристика та методика застосування лікувальної фізичної культури при інфаркті міокарду на диспансерному етапі реабілітації
Клініко-фізіологічна характеристика та обґрунтування методики застосування лікувальної фізичної культури при гіпотонічній хворобі у лікарняний період реабілітації
Клініко-фізіологічна характеристика та обґрунтування методики застосування лікувальної фізичної культури при інфаркті міокарда у лікарняний період реабілітації (1-й ступінь активності)
Коригуюча оздоровча аеробіка при порушення постави
Курорти Криму
Курорти центральної частини України
Лікувальна гімнастика для ніг при лімфостазі
Лікувальна фізична культура для хворих із захворюваннями периферичних судин
Лікувальна фізична культура для хворих із захворюваннями периферичних судин
Лікувальна фізична культура при хірургічному лікуванні хворих варикозним розширенням вен і посттромбофлебітний синдром
Лікувальна фізична культура
Лікувальний ефект трофічної дії фізичних вправ при захворюваннях серцево-судинної системи
Лікувальний масаж і його види
Лікувальний масаж при гіпотонії
Лікувальний масаж при травмах опорно-рухового апарату
Методи застосування лікувального масажу та лікування положенням при невриті лицевого нерва
Методика застосування лікувальної фізичної культури при спланхноптозі
Методика застосування лікувальної фізкультури при травмах грудної клітки
Методика застосування фізичної реабілітації при інсульті
Методичні принципи формування рухових навичок у інвалідів
Організація роботи фізіотерапевтичних кабінетів
Особливості реабілітації у дітей з пупковою грижею
Перша допомога на змаганнях зі спортивних єдиноборств
Покази та протипокази до застосування технічних засобів при захворюваннях різних систем організму
Профілактика перевтоми
Ревматоїдний поліартрит. Характерні зміни, методи фізичної реабілітації
Роль тренажерів у фізичній реабілітації
Сегментарно-рефлекторний масаж
Сполучнотканинний масаж
Точковий масаж
Ультразвукова терапія
Фізична реабілітація при травмах спинного мозку

РЕФЕРАТИ З ФІЛОСОФІЇ

Виникнення філософії. Філософія Стародавнього Сходу
Джерело розвитку, діалектика боротьби і єдності протилежностей
Діалектика Гегеля
Досвід свідомості як предмет філософського дослідження
Етапи розвитку, прогрес і регрес
Історичні типи світогляду, визначення і характеристика
Матерія як філософська категорія. Форми руху матерії
Моральна свідомість як регулятив людської діяльності
Неокласична філософія
Німецька класична філософія
Ототожнення себе з абсолютом, космосом і переживання себе його частинкою як механізм саморозвитку
Природа як об'єкт філософського аналізу
Проблема істини в філософії та кримінальному процесі
Рух як спосіб буття матерії
Свідомість і творчість
Середньовічна містика Майстера Екхарта
Українська філософія 17-18 століття. Філософія Ф. Прокоповича і Г. Сковороди
Філософія 17 ст. Проблеми природи людини та суспільства
Філософія екзистенціалізму
Філософія Л. Фейєрбаха
Філософія марксизму
Філософія середньовічної доби
Філософія Фіхте
Філософія як світоглядна система
Філософські позиції І. Канта
Філософські школи Стародавнього Китаю

РЕФЕРАТИ З ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Психологічний портрет серійного вбивці